Valgprogram KV2017

Et Odense med fælleskab, nytænkning og værdi

1. Et Odense med fælleskab, udvikling og værdi for pengene

Venstre ønsker et Odense, der har mere fokus på fællesskab og udvikling, og hvor der skabes værdi for de penge, der løbende investeres i byen. Der skal være balance mellem kommunens og borgernes egen økonomi, mellem investeringer i fremtiden og velfærd her og nu, mellem udvikling af centrum og lokalområderne, mellem hvad kommunen løser, og hvad vi som borgere selv tager os af og mellem det professionelle og det frivillige.

Kommunens penge er borgernes penge. Det er penge tjent af borgere og afleveret til fællesskabet. I landet med verdens højeste skattetryk er det ikke højere skatter og mere brugerbetaling, der er brug for – tværtimod. Der er til gengæld brug for mere omtanke, nytænkning og respekt for skatteborgernes penge i anvendelsen af kommunens ca. 12.000 millioner kr. store budget.

Vi skal turde prioritere og udvikle nye måder at løse opgaver på, også så vi finder en bedre balance mellem prestigeprojekter og daglig velfærd for børn, unge og ældre – samtidig med at vi passer bedre på det, vi har. Vi skal fortsat investere i fremtiden, men vi skal også skabe bedre velfærd i hverdagen.

Vi skal skabe bedre rammer for både at udvikle og fortætte midtbyen og samtidig udvikle lokalområderne. Kommunen skaber rammerne – det er mennesker, der fylder dem ud, og i hvert område af byen er det borgerne, der bedst ved, hvad det gode liv er. Rammerne skal skabe plads, både til højere og tættere byggerier i centrum og til parcelhuse i lokalområderne. Vi bestemmer ikke, hvad der er rigtigt for de borgere, der bor i Odense, eller de borgere, som vi ønsker at trække hertil – det er noget, vi gør sammen.

Vi skal have flere i arbejde, så vi får en bedre balance med flere, der yder til den fælles velfærd, og færre, der har behov for hjælp, fordi de mangler arbejde.

Vi skal åbne kommunen endnu mere for, at frivillige kan bidrage – de frivillige kan noget andet og meget vigtigt. At skabe grundlag for at mennesker mødes og danner fællesskaber er afgørende for at skabe det gode liv for alle.

Vi skal sammen kunne være stolte af Odense.


2. Den enkelte, de frivillige, virksomheder og kommunen

En by vi sammen er stolte af er en by, der sætter både den enkelte, borgergrupper, frivillige, virksom­heder, andre myndigheder og kommunens egne medarbejdere i spil for at skabe et bedre liv. Den enkelte er ekspert i eget liv og skal sidde i førersædet, når det drejer sig om at skabe egne rammer. Holdninger og meninger fra borgergrupper og aktive borgere samt frivillige med noget på hjerte skal endnu mere i spil for at skabe grundlaget og indholdet for det gode liv. Virksomhederne skal i spil for at udvikle indhold og for at sikre, at pengene rækker længst muligt til bedst mulig kvalitet. På tværs af offentlige organisationer skal vi skabe bedre sammenhænge og nye løsninger. Kommunens medarbejdere er eksperterne på hver deres område, der skal have mulighed for at afprøve nye løsninger for at sikre mest mulig værdi for pengene.

Vi ønsker at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver, så virksomheder kan byde ind og sikre, vi får løst opgaverne bedst og billigst, ikke mindst områder, hvor standarder og kvaliteter kan beskrives præcist. Dvs. på de områder, hvor konkurrence på pris er mest oplagt. Men vi ønsker også at skabe fælles udviklingsrum, hvor den store viden kommunalt ansatte har, sættes i spil med kompetencer fra virksomheder for sammen at udvikle morgendagens løsninger.

Vi ønsker frit valg for den enkelte på velfærdsydelser som fx personlig pleje, hvor borgeren selv er nærmest til at vurdere kvaliteten i ydelserne. Dvs. på de områder, hvor konkurrence på kvalitet er mest oplagt.

Vi tror på, at fællesskaber er afgørende for, at vi sammen skaber fremtidens Odense. Derfor ønsker vi at øge inddragelsen af borgerne, både i forhold til at komme med indspark til fx byudviklingen, men også i form af frivillige, både frivillige sociale foreninger, foreningslivet bredt set, kulturforeninger, beboer- og grundejerforeninger og mange andre, der bidrager til at skabe kvalitet i mange menneskers liv hver dag.

 

3. Byens udvikling skal styrkes

Odense er i forandring og vokser, flere har lyst til at slå sig ned i Odense – både borgere og virksomheder – den udvikling skal styrkes. Vi vil styrke gode vækstbetingelser og udvikling af en moderne bæredygtig kommune. De teknologiske muligheder vil i de kommende år udvikle sig i en utrolig hast – og her skal Odense være med helt fremme for at sikre understøttelse af den enkeltes muligheder og en udvikling henimod en moderne bæredygtig by.

Vi ønsker, at Odense centrum skal være et fyrtårn for Fyn – et centrum, der forskønnes og fortættes, og som skaber gode oplevelser for hele Fyn.

Havnen skal udbygges som en ny bydel med boliger, forretninger og kultur – og ikke mindst som et centralt uddannelsessted. Havnen skal bindes tættere sammen med centrum, og der skal derfor fokus på udvikling af området mellem havnen og centrum.

Vi skal have byen til at hænge bedre sammen, og vi er derfor tilhængere af letbanen fra Tarup over banegården og centerområdet i sydøst med Universitet og Nyt Universitetshospital til Hjallese Station på Svendborgbanen. Der skal fortsat være fokus på at sikre udbygning af byen langs den igangværende letbanelinje, så letbanen ud over løsning af et mobilitetsbehov også skaber vækst og grundlag for nye boliger og erhverv.

I den indre bykerne er Thomas B. Thriges Gade-området ved at ændre sig, og byfortætningen tager form. De mange nye bygninger og pladser giver plads til flere borgere og virksomheder. Det er nu, vi skal sikre udvikling af de næste områder i Odense, så udviklingen kan fortsætte i mange år fremover.

Gartnerbyen i Bolbro er et to-et-halvt gange så stort område som Thomas B. Thriges Gade-området, der i de kommende år vil blive til en helt ny bydel med gode idrætsfaciliteter i området. Det vil give Bolbro-området – og dermed Odense – et væsentligt løft.

Ved Syddansk Universitet og Nyt OUH vokser et område frem, der indeholder en unik sammenhæng mellem universitet, universitetshospital, forskerpark, vidensvirksomheder og ungdomsboliger. Venstre ønsker at fortsætte udbygningen også af ungdomsboliger, og ønsker derfor, at kommunens midler til støttet byggeri målrettes, så midlerne alene anvendes til ungdomsboliger – både ved universitetet og i bymidten.

I de kommende 4 år skal vi også i samarbejde med Region Syddanmark have påbegyndt en udviklingsplan for det gamle OUH. Når sygehuset flytter i 2022, vil det åbne for skabelse af endnu en ny bydel i Odense, hvor vi sammen med odenseanerne, Region Syddanmark og investorer skal have skabt en unik ny bydel. Det skal vi være forberedt på, så vi igen kan sikre mest værdi for de penge, der investeres i fremtiden.

 

4. Hvad der er godt for Odense er godt for Fyn – og omvendt

Fyn udgør i mange henseender ét samlet opland, når det gælder arbejdsmarked, uddannelse og kultur. Odense er hovedby på Fyn og ikke mindst på it-, drone- og robotområdet samt sundheds-, forsknings- og uddannelsesområderne for hele Syddanmark.

Det giver Odense en særlig interesse og en særlig forpligtelse til at gå i spidsen, når det gælder om at samle Fyn og Syddanmark. Vi skal hele tiden skubbe til udviklingen for at få skabt mere vækst og flere arbejdspladser – som vi fx har gjort med Lindø Industripark.

Og sammenhold har vi i høj grad brug for. Vi skal have etableret et tredje spor på E20 henover Vestfyn og syd for Odense, og taksterne for at krydse Storebælt skal sættes ned. Det kræver fælles fodslag over for Folketinget, og at vi sammen fastholder fokus på netop de to ting.

Vi skal arbejde endnu tættere sammen på Fyn. Fx skal vi i fællesskab gøre det bedre på turisme- og fødevareområdet. Fyn har rigtig meget at byde på, men vi skal sammen sige det højere. Det kommende H.C. Andersens Eventyrhus i Odense skal bruges til at tiltrække flere turister, der vil blive længere på hele Fyn. På fødevareområdet ved vi fynboer godt, at vi er Danmarks grønne have, og vi skal understøtte hele klyngen fra jord til bord, så vi får omsat flere af de muligheder, vi har, og dermed får skabt flere arbejdspladser.

Også indadtil skal vi på Fyn skabe et større samarbejde, så vi sammen kan lære af hinanden og bruge hinandens kompetencer i det daglige arbejde. Når én kommune på Fyn gør noget rigtig godt, så skal de øvrige kommuner være nysgerrige og lære af det, så alle får gavn af de gode eksempler.  

 

5. Venstre er borgernes repræsentanter over for systemet

Byrådsmedlemmerne er borgernes repræsentanter over for systemet. For os er det derfor afgørende at lytte til borgernes ønsker og idéer og sikre, at vi får det bedste ud af og mest muligt for borgernes skattekroner.

Venstres byrådsmedlemmer er ikke kommunens repræsentanter over for borgerne – vi er borgernes repræsentanter i kommunen.

Vi ønsker derfor at styrke borgerinddragelsen og at være i dialog med borgere, brugere og medarbejdere. Vores fokus er at sikre, at helt almindelige odenseanere, der går på arbejde hver dag og med deres skat betaler for, at kommunen kan levere service, høres. De bedste løsninger skabes i samspil mellem borgere, virksomheder, ansatte og politikere.

 

6. De yngste børn skal mødes af flere værdiskabende tilbud

Fra Venstres side ønsker vi flere ligeværdige tilbud, både kommunale og private tilbud, inden for både vuggestuer og dagpleje. Hver for sig kan forskellige tilbud byde ind med sine fordele og styrker, fx nærhed og overskuelighed i dagplejen, fleksibilitet i åbningstider hos de private passere, kontinuitet i integrerede institutioner. Flere valgmuligheder skaber ganske enkelt mere værdi.

Vi skal sikre, at der er udviklingsmuligheder for det enkelte barn i vores pasningstilbud, at understøtte børnenes naturlige nysgerrighed og tillid til deres omgivelser. Vi skal give dem sejre, udfordre og åbne nye verdner, der giver dem mod på at møde verden med glæde, kreativitet, selvværd og selvtillid. Vi ved, at de første år af et menneskes liv er altafgørende for deres videre færd – har man mod på livet, overkommer man også lettere de udfordringer, man møder.

 

7. Folkets Skole skal gøre alle klar til at møde fremtiden

Folkeskolen skal være folkets skole og ikke kun for de svage. De helt almindelige og de ekstra begavede bør skal ikke nedprioriteres. Det er vigtigt, at alle børn udfordres fagligt – både de der har behov for hjælp, og de der har behov for ekstra udfordringer. Alle børn er unikke, alle børn skal udfordres for at blive den bedste udgave af sig selv.

Odense skal have Danmarks dygtigste og gladeste børn og unge. Det kræver, at skolen er en åben skole med plads til en varieret hverdag med en blanding af læring, bevægelse og inddragelse af det omkringliggende samfund – ikke mindst foreninger, virksomheder og ressourcepersoner i lokalområdet.

Folkeskolen skal bidrage til at nedbryde den negative, sociale arv, hvor vi ser børn af 2. og 3. genera­tions kontanthjælpsmodtagere. De kender ikke arbejdsmarkedet naturligt, og det skal vi bidrage til, de kommer til, fx ved at alle skoleklasser adopteres af en virksomhed.

Vi ønsker en folkeskole, hvor der er plads til et stærkt forældreengagement, og hvor forældrene bruges

fx med en "forældrebank" med viden om, hvad den enkelte kan bidrage med. Samtidig skal skolebestyrelserne styrkes i deres engagement og samarbejde med skolerne.

Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer vores børn – forskere anslår, at 65 % af fremtidens job, som eleverne i skolen i dag skal ud og besidde, er job, vi endnu ikke kender. Derfor er grundlæggende viden, nysgerrighed og dannelse altafgørende for at gøre eleverne klar til at møde fremtiden.

Velforberedte, veluddannede og godt efter- og videreuddannede lærere og pædagoger er vigtige for en god skole. Men der skal være balance i takten i efter- og videreuddannelsen, så der tages hensyn til både dagens og morgendagens elever. Det nytter ikke at få fremragende uddannede lærere og pædagoger til fremtidens elever, hvis det betyder urimeligt meget fravær og vikarer for nutidens elever.

Vi ønsker en decentral skolestruktur, der er forankret i lokalsamfundet, og hvor hverdagen for eleverne er både fagligt og socialt bæredygtig.

 

8. Bedre hjælp til udsatte børn. Alle børn skal opleve at være elsket

Vi skal se, høre og hjælpe børn, der af en eller anden grund har fået forældre, der ikke magter opgaven med at skabe trygge, kærlige og stabile rammer. Det er samfundets forpligtelse at hjælpe de børn, der bliver udsat for svigt af deres egne forældre.

Det er et mål, at alle børn er elsket. Vi skal sætte ind med professionelle, forebyggende tiltag, men også med frivillig, medmenneskelig omsorg – for kærlighed kan professionelle tiltag ikke skabe. Derfor skal frivillige sættes i spil fx en "bedste-ordning", hvor udsatte børn får mulighed for at vælge en frivillig bedsteforælder.

Når det drejer sig om børn, der er udsat for så massivt svigt eller misbrug, at en (tvangs)fjernelse og anbringelse uden for hjemmet er nødvendig, skal vi ikke diskutere, om vi skal foretage de nødvendige anbringelser. Til gengæld skal vi til enhver tid diskutere, hvordan vi anbringer tvangsfjernede børn – og med hvilken effekt. Familiepleje eller netværksanbringelser er ofte en bedre løsning end dyre døgninstitutioner.

 

9. Uddannelsesbyen Odense skaber fremtidens velfærd

Med over 30.000 studerende i Odense er vi for alvor blevet en uddannelsesby. Studerende giver byen liv og aktivitet, og - hvis vi har de rigtige uddannelser - også kloge hænder og hoveder til virksomhederne. Afgørende ingredienser til fremtidens vækst og velfærd.

Vi skal sikre, at Odense hele tiden har de rigtige uddannelser, der peger frem mod de behov, nutidens og fremtidens virksomheder har, og bygge bro mellem uddannelser og virksomheder, så den viden, vores universitet og andre uddannelsesinstitutioner har, kommer ud og gør gavn i virksomhederne.

Tag-over-hovedet-garantien til nye studerende skal fastholdes, så vi sikrer, at alle, der kommer til Odense og skal begynde i uddannelse, får et sted at bo. Målet er at sikre så mange ungdoms- og studieboliger, både private og offentlige, at alle kan finde en bolig fra studiestart, og at ingen har brug for tag-over-hovedet-garantien. Det kræver, at vi fortsætter udbygningen af ungdomsboliger, og derfor ønsker vi fortsat at reservere hele kvoten af støttet byggeri til ungdomsboliger.

 

10. Vækst og beskæftigelse til flest mulige

Odenses største udfordring er afgjort at for mange mangler et arbejde. Vi har en af Danmarks højeste arbejdsløshedstal – det skal der ændres på. Både fordi det at mangle et arbejde ikke – hverken socialt eller økonomisk – er godt for den enkelte, men også fordi en tung forsørgerbyrde og mangel på arbejdspladser er en ond spiral for vores fælles velfærd. Vi kan kun bruge pengene én gang, og hvis for meget skal bruges på overførselsindkomster, så bliver der for lidt til den fælles velfærd.

Vi skal sikre, at nuværende og kommende virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. At det kommunale system altid kan bidrage med at finde netop den medarbejder, en virksomhed søger, at vi kan matche en borger, der står uden job, med et ledigt job – også når der er behov for en specifik opkvalificering. At få flere i job er en fælles indsats mellem den enkelte, virksomhederne, a-kasserne, uddannelsesinstitutionerne og andre. Vi skal stille krav, motivere og støtte den enkelte – målet er altid job, vejen derhen kan være forskellig.

Vi skal se udfordringer som muligheder til at skabe fremtidig vækst og beskæftigelse. Lindø Værftet lukkede – det vendte vi til en mulighed, og i dag har vi et blomstrende erhvervsområde i Lindø Industripark med godt 100 virksomheder og ca. 2.200 arbejdspladser. Tomt luftrum i lufthavnen vendte vi sammen med universitetet og virksomheder til begyndelse på en droneklynge med et nationalt droneforskningscenter og stor tiltrækningskraft fra ind- og udenlandske virksomheder.

Vi har mange potentialer i Odense – fx droner, it, sundhedsteknologi og robotter – som allerede skaber vækst og arbejdspladser. Andre ligger og venter, fx har vi en alt for lidt udnyttet mulighed inden for kulturturisme – vi har en af verdens stærkeste kulturbrands H.C. Andersen – det skal vi have omsat til flere turister og dermed flere arbejdspladser. Ligesom vi har store potentialer inden for fødevarer, handel og oplevelsesøkonomi – og ja helt nye forretningsområder, som kun lige er begyndt at vise sig. Når initiativrige mennesker og virksomheder skaber en udvikling, skal vi som kommune være lydhøre og medvirke til at skabe de rigtige rammer for at understøtte udviklingen i samspil med ikke mindst vores stærke iværksætter- og uddannelsesmiljøer.

Vi ved, at de grundlæggende vilkår og services mellem kommunen og virksomhederne er afgørende for, at vi sammen kan skabe vækst og beskæftigelse. Vi skal sikre hurtig og kompetent råd, vejledning og sagsbehandling. Vi skal sikre konkurrenceduelige skatter og en ordentlig infrastruktur. Vi ønsker en fortsat aftrapning af dækningsafgiften, hvor målet er, at den helt afskaffes. Til god erhvervspolitik hører også god velfærd og gode muligheder for at bo og leve for medarbejderne – og jo flere der bidrager ved at kunne arbejde, jo flere indtægter får kommunen til at skabe ordentlig velfærd.

 

11. Kultur skaber liv

Til en god by hører et godt kulturudbud. Kultur er med til at give oplevelser, værdi og finde ny viden. Vi ønsker et kulturliv i bevægelse og konstant udvikling – et kulturliv der både beretter om vores fortid og udgangspunkt, og som peger fremad og giver os ny indsigt.

Vi har i Odense en lang række af ildsjæle – frivillige, private og kommunale aktører, som giver byens kulturliv kant og liv i alle dele af kommunen. Vi skal sammen skabe oplevelser og menneskelig værdi med odenseanerne i centrum.

Vores kulturinstitutioner skal fortsat understøttes i at skabe partnerskaber med andre både for at udvikle indholdet og skabe et bedre økonomisk fundament. Kultur bidrager til at gøre os klogere og til den mentale udvikling af os som borgere, men den kan og skal også bidrage til at skabe vækst – med det kommende H.C. Andersen Eventyrhus får vi en unik mulighed for at få langt mere kulturturisme til byen end nogensinde før.

Kultur udfoldes i hele kommunen – i de mange foreninger, bands, på spillesteder og i haller og lokaler rundt om i kommunen. Kultur skabes i samspil – for os er det afgørende, at de frivillige kræfter har mulighed for at skabe og selv arrangere, at der ikke er nogen "rigtig og forkert" måde at udfolde kulturens mange facetter på, men at kultur på mange måder er, hvad ildsjæle skaber sammen.

En væsentlig politisk opgave er at sætte fokus på den skæve fordeling af statens kulturmidler. Odense har, på linje med de andre større byer i Danmark uden for København, relativt store udgifter til kultur pr. indbygger. København har modsat ret lave udgifter til kultur – fordi staten betaler for en meget stor del af kulturlivet. Vi vil derfor kæmpe for en mere rimelig fordeling, så de kulturelle fyrtårne uden for København får flere statsmidler – og kulturinstitutionerne i København færre.

 

12. Social omsorg handler om at skabe fælleskaber

Den bedste socialpolitik består af arbejde og uddannelse. Det gælder alle borgere, der kan arbejde, også de socialt udsatte. Kommunen må aldrig opgive borgere, vi skal tro på alle, men også stille krav. Kun på den måde får man fod på tilværelsen igen.

Især de mest socialt udsatte skal hjælpes, om det så er at trappe ned på stofindtaget eller at drikke mindre alkohol, skal målet altid være at få fod på tilværelsen og komme ind i fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Kommunen skal være en partner i at komme videre, hvor det enkelte individ spiller en stor rolle, der skal altid være fokus muligheder og at motivere frem for at beskytte borgerne fra fremskridt.

De frivillige sociale foreninger spiller en stor og markant rolle. De giver en hjælp, det offentlige aldrig vil kunne, og de skal derfor støttes og inddrages endnu mere, end det gøres i dag. De er en uvurderlig aktør omkring de socialt svage borgere i Odense.

 

13. Et samfund i vækst skaber mest miljø

Et godt miljø er en værdi i sig selv, vi skal værne om og arbejde for. Samtidig er et godt miljø og vækst og økonomisk udvikling ikke hinandens modsætninger. Tværtimod kræver det at passe på miljøet og fx oprydning i fortidens synder ofte nye teknologier, foruden naturligvis den nødvendige finansiering. Et samfund i vækst har bedre muligheder for at tage hensyn til miljøet.

Bæredygtighed kan være løftestang for vækst. Eksemplerne omkring energieffektivitet og vindkraft viser, at det også kan være en økonomisk god forretning at være miljøbevidst. Ønsket om en bæredygtig udvikling er en løftestang inden for fx fynsk landbrug og gartneri. Ligesom fokus på transportområdet og mobilitetsområdet vil udvikle nye ikke-forurenende transportformer, der åbner nye muligheder. Begrænsning af støj er en anden udfordring, som også åbner for nye teknologiske muligheder, der kan skabe vækst og et bedre miljø.

Når det gælder byudvikling, kan kommunen gennem planlægning af vandafledning, krav om grønne tage og åbne arealer i bebyggelserne være med til at fastholde og videreudvikle Odense som en grøn og blå by. Vi ønsker at fastholde den blå/grønne struktur i byen, hvor Odense Å, fjorden, andre vådområder sammen med parker og grønne områder er med til at give Odense sin særlige karakter.

Men også som bygherre kan kommunen gøre sit både for miljøet og for en langsigtet bedre økonomi i kommunens bygningsmasse. Moderne og effektive løsninger, der koster lidt mere i anlæg, kan være med til at spare på vand, varme og el fremadrettet. 

Et særkende ved Danmark er, at vores grundvand er rent, og kan drikkes uden rensning eller tilsætning af klor. Vi ønsker at sikre det rene grundvand for de kommende generationer, gerne ved yderligere skovrejsning og aftaler med grundejerne, der sikrer grundvandsmagasinerne mod forurening.

 

14. Fremkommelighed i byen skal sikres. Nu og i fremtiden

En moderne storby kræver mobilitet. Derfor skal vi sikre, at man kan komme enkelt og sikkert frem, uanset hvilken transportform man har mulighed for at vælge. Udviklingen kræver, at vi bygger om, det gælder også på vores veje. Men for os er det vigtigt, at vi finder den rette balance mellem fremkommelighed her og nu og udvikling af fremtidig bedre fremkommelighed. Vi skal med andre ord også kunne komme frem, mens vi bygger fremtidens Odense.

Meget tyder på, at fremtidens transportformer flyder sammen – med førerløse biler og busser, der kører på strøm eller som hybrid mellem forskellige drivmidler. Løsningen på udfordringerne med trængsel og drivhusgasser er ikke at vende tilbage til hestevognens tid, men at omfavne de teknologiske løsninger, der skal sættes i spil for at sikre en moderne løsning på fremkommelighed i Odense fremover.

Vi er Danmarks cykelby, og det skal vi fortsæt være. Der skal ske en løbende udbygning og udvikling af mulighederne for at komme rundt på cykel – især har vi fokus på en fortsat udbygning af cykelstinettet, så flere kan cykle sikkert til og fra skole. Vores skoler er godt i gang med at åbne sig over for omverdenen og tage eleverne med ud i virkeligheden – her er cyklen oftest en afgørende forudsætning.

Vi ved, at vi har en stor opgave i at passe på den nuværende infrastruktur – fortove og veje skal vedligeholdes for at sikre en god fremkommelighed.

Behovet for daglig transport af mange mennesker mellem centrum og vækstcentret i byens sydøstlige del med universitet, nyt universitetshospital, vidensby og vidensvirksomheder samt indkøbsmuligheder, og ved store begivenheder også til området omkring Odense Idrætspark, Bolbro og det store byomdannelsesområder, der skyder frem i Gartnerbyen på Gasa's gamle grund, gør, at vi er tilhængere af letbanens første etape.

En evt. anden etape vil på nuværende tidspunkt kræve et årligt kommunalt tilskud op til 50 mio. kr. Så mange penge ønsker vi ikke at tage fra velfærden for børn, unge og ældre. Vi ønsker derfor at afvente, indtil byudviklingen forhåbentligt har skabt et reelt behov og dermed et bedre økonomisk grundlag, eller til helt nye og billigere transportformer viser sig.

 

15. Hjælp til syge og handicappede skal tage udgangspunkt i den enkelte

Vi skal hjælpe sygdomsramte borgere og borgere, der lever med handicap – og vi skal gøre det med værdighed og respekt. Vi skal først og fremmest anerkende den enkeltes ret til at stræbe efter det gode liv. Hjælpen skal tage afsæt i borgerens egne ønsker og evner, alle er først og fremmest "herre i eget liv".

Vi tror på, at vi alle helst vil selv, hvis det er muligt. Derfor skal hjælpen også tage afsæt i at sikre mest mulig selvstændighed og mindst mulig indgriben i hver vores liv.

Selvom man har behov for hjælp i dele af ens liv, kan mange godt bidrage til fællesskabet på andre måder. Vi skal se muligheder og understøtte ønske om at bidrage. Selvom man fx har et alvorligt fysisk handicap, udelukker det ikke, at man kan give noget videre – fx i form af læsehjælp til et barn, der har svært ved at knække læsekoden. Eller hvis man er psykisk handicappet og skal have hjælp, at man på andre måder kan give et bidrag til samfundet og være med i det skabende fællesskab.

Vi kender med stor sandsynlighed en eller flere, der har været ramt af en psykisk sygdom – heldigvis kan de fleste kureres. Psykisk sygdom mødes dog ofte af fordomme – dem vil vi bidrage til at nedbryde. At lokalpsykiatrien bygges på havnen er et godt signal, der bidrager til at sikre, at psykisk sygdom opfattes på linje med fysisk sygdom.

Vi skal helt naturligt indtænke udfordringer for handicappede, når vi laver byplanlægning – der skal tages hensyn, så fremkommelighed ikke bliver et problem for den enkelte – det kræver naturlig inddragelse i planlægningen. 

 

16. Dem der har arbejdet nok, skal opleve et godt senior- og ældreliv

Flertallet af nutidens og fremtidens seniorer lever længere og bedre med flere ønsker og muligheder end tidligere. De er aktive i såvel det frivillige som kulturelle Odense og er fortsat aktive medskabere af vores by. Vi skal skabe muligheder for og fremme deltagelse både ved at tænke andre muligheder og oplevelser ind i såvel det frivillige som i byens kulturliv. De ligger inde med livslang viden, som skal sættes positivt i spil – både i forhold til at give viden videre til vores børn og i forhold til at udvikle vores by.

En gruppe af vores ældre medborgere oplever desværre at blive svækkede. Her er det vores opgave at sikre grundlaget for en værdig alderdom, hvor der er fokus på, at man kan blive længst muligt i eget liv.

Kommunens hjælp skal være på borgerens præmisser. Blot fordi man er blevet ældre og har behov for hjælp, betyder det ikke, at kommunen ved bedre end borgeren selv og dennes pårørende.

I langt de fleste tilfælde er den bedste hjælp at hjælpe til at kunne selv. For de fleste borgere er der mere livskvalitet i at klare sig selv ved hjælp af fx rehabilitering og velfærdsteknologi. Vores mål er, at den ældre har den størst mulige frihed til at være den, han eller hun er.

Vi ved, at ensomhed er en af de store udfordringer for en gruppe af seniorer. Her yder det frivillige Odense en uvurderlig indsats, som skal understøttes i endnu højere grad.

En værdig ældrepleje handler også om de pårørende. Fx at pårørende til demente skal kunne leve et værdigt liv med god samvittighed og med viden om, at kommunen tager sig godt af deres demente slægtninge. Det kan ske gennem nye løsninger som en demenslandsby og etablering af demensvenlige plejecentre.

Selvom man er svækket og har behov for en plejehjemsplads skal man stadig have gode oplevelser. Kulturlivet er også for borgere på plejehjem – vi skal sikre, at de gode oplevelser kommer ud, hvor borgerne er, eller at vi hjælper dem, der kan, hen til en god oplevelse.

 

17. Danske normer og værdier er fundamentet for fremtiden

Vi ønsker et sammenhængende Odense, hvor alle borgere anerkender og værdsætter vores danske værdier som demokrati, personlig frihed, kønnenes ligestilling, ytrings- og religionsfrihed, herunder retten til at forlade sin religion eller ikke have nogen.

Kommunen skal bidrage til at tydeliggøre vores fælles, danske værdier, over for alle borgere. Vi skal være tydelige i vores kommunikation og gøre det klart, hvilke normer, regler og værdier der er universelle i Danmark. Demokrati, ligestilling mellem kønnene og ytringsfrihed er blandt de værdier, der ikke står til debat, og ikke kan gradbøjes.

Vi går ind for at tage hensyn til de, der har andre skikke og regler, end dem vi lever efter. Vi skal derfor ikke stille krav om, at jøder eller muslimer skal spise svinekød. Men hensyn til et mindretal må aldrig drives ud i selvfornægtelse; danske børn skal kunne lave og spise Danmarks nationalret på alle vores skoler og institutioner.

Kultur og/eller religion kan aldrig være en begrundelse for ikke at tage et hvilket som helst job. Ligestilling mellem kønnene, også på arbejdsmarkedet, er ikke til forhandling.

 

18. Tryghed og nultolerance over for bander

Grundlaget for en god by er, at vi trygt kan bo og leve her. Derfor er det afgørende, at vi sammen med politi, skat og andre offentlige myndigheder slår hårdt og koordineret ned, når nogen ikke ønsker at følge de fælles spilleregler.

Bander og urostiftere, der gør hverdagen utryg i en eller flere bydele, skal der sættes ind over for med alle forhåndenværende redskaber – her gælder en tydelig og klar nultolerance-tilgang. Vi skal understøtte politiet på alle tænkelige måder og sætte de nødvendige foranstaltninger ind for at gøre det umuligt at bedrive bandevirksomhed og anden grov kriminalitet i Odense. Vi skal sørge for, at de kommunale kasser er lukkede og have fokus på at forhindre unge i at blive tiltrukket af de kriminelle miljøer. Man skal ikke belønnes for at skabe utryghed og angst hos andre – man skal opleve en tydelig og klar konsekvens.

Det er tid til for alvor at rydde op. Vi vil ikke acceptere, at bander kan styre dele af byen, eller at unge kan blive radikaliserede i lukkede miljøer. Alle skal opføre sig ordentligt, og vi accepterer ikke, at bander eller andre urostiftere sætte dagsordenen nogen steder i Odense.

 

19. Frihed i boligvalget tiltrækker stærke familier

Kommunen skaber rammerne for byudvikling. Det er borgerne og investorerne, der bestemmer, hvordan de udnyttes. Vi ønsker en byudvikling med plads til valgfrihed. Der skal være mulighed for byfortætning og mere byggeri i centrum, men også muligheder for dem, der ønsker en lejlighed på havnen, en ungdomsbolig ved universitetet eller et parcelhus i et af vores mange attraktive lokalområder.

Nøgleordet er valgfrihed. Og så ønsker vi at tiltrække flere ressourcestærke tilflyttere. Vi har brug for flere, der yder og bidrager til kommunekassen, hvis vi fremadrettet skal kunne levere en ordentlig service til vores børn, unge, ældre, handicappede og socialt udsatte. 

 

20. Vi skal have tilliden til kommunen tilbage – det roder for meget

Kommunen er til for borgerne – politikerne er valgt af og til for borgerne. Der har i de seneste år været alt for mange sager i Odense, der har kunnet bidrage til manglende tillid mellem borgerne og kommunen. Der er behov for en tillidsreform.

Ordentlighed og sund fornuft skal være det, kommunen kendes for. Derfor er der behov for synlig ledelse og retning og et øget samspil med borgerne. Vi skal bruge tid på at øge samarbejdet med borgerne og inddrage dem i højere grad. Ligesom medarbejderne i kommunen skal opleve tydelig ledelse med faste retninger under frihed til at vælge den rigtige løsning i hverdagen, fordi man ved, hvor man skal hen. Alle medarbejdere udfører en vigtig opgave, der er en del af noget større – fra hjemmehjælperen til økonomimedarbejderen, og vi har brug for, at alle kender retningen og rammerne.

Der skal altid være et "udefra og ind"-perspektiv på det, der laves i kommunen – kommunen skal sætte sig i borgerens, virksomhedens og foreningens sted og med afsæt i de rammer, der nu engang er for at drive kommune, sammen søge de bedste løsninger. Alle kan ikke altid få det for dem mest optimale, men man skal altid kunne forstå, hvorfor en beslutning er truffet, se sig inddraget og kunne se, hvad argumentationen bag er. Gennemsigtighed og fælles forståelse er med til at genskabe tilliden til kommunen.

 

21. Det handler om mennesker, der oplever et godt liv

I Venstre ønsker vi et Odense i vækst og fremgang. Et Odense i arbejde. For vækst, flere arbejdspladser og mere indtjening er forudsætningen for, at der er råd til den service og den velfærd, vi skal have råd til.

Vi ønsker en kommune, der tager afsæt i at skabe det gode liv for alle. Vi skal udvikle os henimod en moderne storby med mennesket i centrum, hvor vi tager afsæt i, hvem vi er, og hvor vi kommer fra – Odense har en mere end 1.000-årig historie, og den skal vi bære med ind i fremtiden.

Vi skal udvikle og nytænke, samtidig med vi passer på det, vi har. På hverdagens fundament. På vores skoler og daginstitutioner. På vores idrætsanlæg og på vores fælles ejendom i det hele taget.

Vi skal tage vare på de syge, udsatte og socialt dårligt stillede, der bor i kommunen. Det forudsætter, at flere kommer til at bidrage ved at være på arbejdsmarkedet. Vi skal have respekt for dem, der hver dag går på arbejde, betaler skat og i den sidste ende betaler for alt det, vi gør i den offentlige sektor til gavn for os alle. Vi skylder en særlig respekt til dem, der har ydet deres gennem et langt arbejdsliv, og derfor fortjener en værdig ældrepleje.

Det er – også – af hensyn til helt almindelige skatteborgere, vi skal have fokus på normalområdet, på at levere gode ydelser til det store flertal af almindelige borgere, der har brug for gode daginstitutioner med åbningstider, der er tilpasset det arbejdende folk, gode folkeskoler i hele byen, en værdig ældrepleje og fremkommelige veje.

Der skal være balance mellem, hvor mange penge kommunen tager fra den enkelte, og hvad den enkelte har tilbage til at skabe sit eget liv for. Der skal være balance mellem, hvor mange penge kommunen bruger på få områder i byen og på det specialiserede område, og hvad der bruges på de mange i de helt almindelige dele af byen og i normalsystemet.

Venstre tilbyder at tage lederskab og ansvar for hele Odense Kommune.

  •  Vi ved, at det at kere sig om hinanden og skabe muligheder for det gode liv er det vigtigste.
  • Vi ved, at der skal indtægter til, før man kan bruge pengene.
  • Vi ved, at noget er vigtigere end andet.
  • Vi ved, at mennesker skal prioriteres før prestigeprojekter.
  • Vi ved, at vi sammen med borgergrupper, det frivillige Odense, virksomheder og den enkelte får de bedste løsninger.
  • Vi ved, at sund fornuft og ordentlighed virker.
  • Vi ved, at det er dine skattepenge, vi administrerer, og det skal gøres med respekt.

Men vi ved også, at det er dig og din stemme, der sikrer os mulighed for at udvikle Odense med mere fællesskab, mere nytænkning og udvikling, og hvor der er fokus på at sikre værdi for pengene.

Vi håber, du vil hjælpe os til, at vi sammen kan udvikle et Odense, vi kan være stolte af.