120 dages plan

6. november 2017

Følgende indsatsområder skal dagsordenssættes i løbet af de første 120 dage med Venstre i borgmesterstolen. Nogen indsatser kan umiddelbart igangsættes, andre skal søges opnået gennem forhandling med byrådets øvrige partier og andre afsøges mulighed for opbakning i borgmesterforum.

Balance i kommunen

Bydelspuljen ændres tilbage til en forstadspulje - ligevægt mellem forstæder og centrum

Klubberne for 4-6 klasse skal tilbage i lokalsamfundene gennem samarbejde med lokale foreninger, så frivillige foreninger får penge fra kommunen til at løfte opgaven, der hvor der er mulighed for det

Genopretning af fortovenes tilstand i lokalområderne og plan for flere sikre skoleveje

Byrådsseminarerne indbefatter altid besøg og præsentation af et eller flere lokalområder, hvor lokale aktører fortæller om deres lokalområde

Mere værdi for borgerne

Fastholde de øgede budgetter til børn, unge, seniorer og handicappede.

Afklaring af hvor mange plejecentre, der ønsker at få madlavning tilbage på plejehjemmene og udarbejdelse af en køreplan for gennemførelse på de plejecentre, hvor flertallet af beboerne har dette ønske

Mere fokus på pårørende til svage medborgere - udarbejdelse af en politik, der har fokus på at understøtte pårørende

Boligportal for Odense med private og almenenyttige udlejningsboliger for seniorer, studerende, familier mv.

Etablering af et tværgående team til forbedring af overgange for unge med handicaps fra BUF til ÆHF/BSF

Oprydning i Vollmose initiativer - fokus på det, der virker

Mere fokus på børnenes tarv i dybt organiserede kriminelle miljøer for at bryde den negative sociale arv

Der igangsættes et initativ for at alle skoleklasser i Odense adopteres af en virksomhed - hvor der igennem hele skoleforløbet er kontakt

Interesserede investorer/projektudviklere af seniorbofællesskaber inviteres til et borgermøde, hvor borgere med interesse for at flytte i seniorbofællesskaber kan afsøge muligheder

Stadsarktekt ansættes med bla ansvar for kommuneplan, løbende sparring

Revitalisering af velfærdsteknologi og opprioritering af teknologi i byudvikling, center for velfærdsteknologi flyttes til BMF og gøres til et bydækkende teknologicenter

Ledige jobs skal tilbydes ledige - også på tværs af faggrænser - indenfor en uge, så virksomhederne kan få potentielle medarbejdere til samtale hurtigt

Gennemgå kommunens praksis på ressourceforløb, så borgerne bliver afklaret hurtigere

Øget borgerinddragelse

Et månedligt bydelsmøde (med undtagelse af juli og august) med deltagelse af alle forvaltninger efter konceptet fra BKF - mulighed for deltagelse fra rådmænd og øvrige byråd hvis ønsket

Ugentlig "åben dør hos din borgmester" - 2 timer afsat ugentligt til at lytte til borgere, der kommer og har noget på hjertet uden forudgående aftale

Finde områder til samskabelse og partnerskaber med frivillige, organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Der skal skabes gennemsigtige budgetter, så borgerne kan følge med i hvad pengene bliver brugt til

Borgermøde i forbindelse med budgettet - hvor de store linier gennemgåes, hvor borgerne kommer med input og spørgsmål - politikerne lytter

Bedre og billigere - synlig ledelse

Budget 2018 genåbnes med en kerneopgavetest - det skal skabe værdi for borgere og virksomheder, herunder fokus på den borgernære velfærd og anlægsgennemgang med fokus på at passe på det vi har og under hensyntagen til muligheden for evt at nedsætte skatten over de kommende budgetår

Nedsættelse af 17.4 udvalg med temaet "bedre og billigere" - herunder medarbejder involvering, borgerdrøftelser og ekstern inddragelse

Rundt om bordet - månedlige møder med medarbejdere, der har noget på hjertet hos borgmesteren - muligt at tilmelde sig max på 20 medarbejdere pr gang - ingen med ledelsesansvar.

En mere sammenhængende og samarbejdende kommune: Kvartalsvise møder ml borgmester/stadsdirektør og de enkelte rådmænd/direktører for at følge fremdrift, drøfte udfordringer og muligheder

Projekt "at lære af de bedste" - hvad gør dem, der gør det bedst bedre fx på skoleområdet

Afbureaukratiskproces - medarbejdere skal kunne komme med forslag til afbureauraktisering og afskaffelse af unødige regler og registrering, der ikke skaber værdi

Alle vedtagne politikker og strategier tages op til revision og forenkling med fokus på sanering/modernisering, samstemning på tværs, ufinansierede dele, fokusering, evt afskaffelse eller sammenlægning

Samling af byplanlægning - opgaver fra BKF til BKF

Samling af aktiviteter og tilskud til Odeon fra BKF og BMF til BKF

Almennyttige boliger - samles fra BKF, BMF og BSF - så een indgang forankret i BSF

Få udarbejdet total økonomiske beregninger på mindst 3 byggeprojekter - ikke byggeprisen med levetidsprisen inkl arbejdsmiljø

Det klarlægges hvilke tilskud og i hvilket omfang, der udbetales midler til støttet boligbyggeri - herunder undersøges om der er mulighed for at stille krav til boligforeningernes administrationsomk så niveauet af tilskud fx tilpasses så det udbetales i forhold til den billigest administrationsomk.

Administration og håndtering af letbanen flyttes fra BMF til BKF, der har ansvaret for den kollektive trafik

Konkurrenceudsættelseseftersyn - opgaverne skal løses hvor kompetencen er størst - herefter forslag til hvor der evt kan ske konkurrenceudsættelse

Få klarlagt grundlaget for at kunne konkurrenceudsætte driften af genbrugspladserne i Odense

Mere Fyn

Igangsættelse af en fynsk uddannelsesstrategi efter folkeskolen i regi af borgmesterforum

Fælles fynsk kampagne, der skal øge den fynske mobilitet på arbejdsmarkedet

Afsøge mulighederne for mere fynsk samarbejde fx fælles telefoncentral, hjælpemiddeldepot

Fælles fynsk sammenhold og påvirkning af Christiansborg i forhold til en mere afvejet fordeling af de statslige kulturmidler

Fokus på det 3. spor over Fyn som hovedprioritet for den fynske indsats på nationalt plan